Project RUMORE

RUMORE versterkt regionale ketens van organische reststromen.

Project RUMORE

De gemeente Amsterdam ziet veel kansen op het gebied van circulaire economie, voornamelijk in het herinrichten van de organische reststromen-ketens in de Metropool Regio Amsterdam. Om deze rede maakt de gemeente deel uit van het Europese project RUMORE (Rural-Urban partnerships MOtivating Regional Economics). RUMORE richt zich op het versterken, inspireren en op weg helpen van startende, innovatieve MKB bedrijven in de agri-food sector.

In RUMORE delen verschillende regio’s en steden in Europa, waaronder Amsterdam, kennis en ervaring met elkaar. RUMORE wil in de komende twee jaar innovaties op het gebied van waardevol gebruik van reststromen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen versnellen. Op deze manier kan RUMORE bijdragen aan de transitie naar een duurzame, circulaire voedselketen.

In Amsterdam ligt de focus op het verbeteren van de ketens van organische reststromen tussen stad en regio en het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Daarbij wordt er voornamelijk gekeken naar onderzoek en bedrijven die zich focussen op het gebruik van organische reststromen en de ontwikkeling plus het vermarkten van innovatieve eiwitbronnen. In RUMORE werkt de gemeente samen met kennisinstellingen en ondernemers uit de MRA (Metropool Regio Amsterdam). Deze samenwerking zal in de toekomst leiden tot meer circulariteit in de voedselketen.

Tijdens het Flows of Food congres hebben ondernemers uit de MRA hun bedrijf en concepten gepresenteerd.

Kijk voor meer informatie over RUMORE op deze website.